H e e m k u n d i g e   V e r e n i g i n g

 

PRIVCACY BELEID van de Heemkundige Vereniging Old Sillevold

 

Dit Privacy beleid is van toepassing op alle persoonsgegevens die de Heemkundige Vereniging Old Sillevold verwerkt van haar leden, donateurs, deelnemers of andere geïnteresseerden.

Indien je lid wordt van de Heemkundige Vereniging Old Sillevold, of om een andere reden persoonsgegevens aan de Heemkundige Vereniging Old Sillevold verstrekt, geef je uitdrukkelijk toestemming om je persoonsgegevens in lijn met dit privacy beleid te verwerken.
Wij adviseren je om het privacy beleid door te lezen en te bewaren voor je eigen administratie.

1. Verantwoordelijke
Verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens is:
De Heemkundige Vereniging Old Sillevold , secretariaat Pr.W. Alexanderstraat 5, 7064 GH, Silvolde, KvK 40125526.
De functionaris leden/donateur beheer is bereikbaar via het secretariaat, info@oldsillevold.nl

2. Welke gegevens verwerkt de Heemkundige Vereniging Old Sillevold en voor welk doel
2.1       In het kader van jouw lidmaatschap worden de volgende persoonsgegevens verwerkt:
            a) voor- en achternaam
            b) adresgegevens eventueel postadres
            c) telefoonnummer,, mailadres en bankrekeningnummer.

2.2       Heemkundige Vereniging Old Sillevold verwerkt de in sub 2.1 genoemde persoonsgegevens voor de  volgende doeleinden:

a) je naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres wordt gebruikt voor contact over het lidmaatschap en de   eventuele opzegging daarvan, aan- en afmelden t.b.v. de gemeente, voor de verstrekking van de door jou aangevraagde informatie of het afhandelen van de van jou verkregen informatie,
b) je naam, adresgegevens en telefoonnummer wordt gebruikt voor het versturen van uitnodigingen en informatie over diensten en activiteiten van de
Heemkundige Vereniging Old Sillevold,
c) je naam en bankrekeningnummer wordt gebruikt om het lidmaatschapsgeld af te wikkelen.

2.3       Je naam en telefoonnummer wordt tot uiterlijk een jaar na afloop van het lidmaatschap van de Heemkundige Vereniging Old Sillevold gebruikt om je te vragen naar je ervaringen met de Heemkundige Vereniging Old Sillevold  en je te informeren over de ontwikkelingen van de Heemkundige Vereniging Old Sillevold.

E-mail berichtgeving: Heemkundige Vereniging Old Sillevold gebruikt je naam en e-mailadres om je de nieuwsbrief over  activiteiten, diensten en andere interessante informatie over het lidmaatschap van de Heemkundige Vereniging Old Sillevold mede te delen.

3. Bewaartermijnen

Heemkundige Vereniging Old Sillevold verwerkt en bewaart je persoonsgegevens gedurende de duur van je lidmaatschap tot maximaal een jaar na afloop van dit lidmaatschap.

Aansluitend  worden de persoonsgegevens vernietigd.

4. Beveiligingsmaatregelen en verwerkers

4.1     Ter bescherming van je persoonsgegevens heeft de Heemkundige Vereniging Old Sillevold passende technische en organisatorische maatregelen getroffen.

 5. Inzagerecht, verwijdering en vragen klachten

5.1     Via de ledenadministratie van de Heemkundige Vereniging Old Sillevold  kan je een verzoek indienen om je persoonsgegevens in te zien, te ontvangen, te wijzigen of te verwijderen. Heemkundige Vereniging Old Sillevold  zal je verzoek in behandeling nemen en je binnen een maand na ontvangst hierover informeren.

5.2     Indien je bezwaar wilt maken tegen de (verdere) verwerking van je persoonsgegevens als bedoeld in artikel 2, kan je eveneens contact opnemen met het secretariaat.

5.3     Eventuele andere vragen of opmerkingen over dit Privacy beleid kunnen worden gericht aan ons secretariaat  info@oldsillevold.nl

 6. Wijzigingen

Dit Privacy beleid kan worden gewijzigd. De wijzigingen worden via de Website bekend gemaakt.

Wij adviseren je om regelmatig het Privacy beleid te bekijken.